PewnyPrzebieg.pl: Regulamin

Samochody z gwarantowanymi przebiegamiEkskluzywne oferty niedostępne w innych serwisach!

Regulamin

REGULAMIN SERWISU PEWNYPRZEBIEG.PL    

Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady świadczenia przez Marka Witkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą : Car&Finance Marek Witkowski Ul. Bukowska 114d/12 60-397 Poznań Nip 7811731103

na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń dotyczących sprzedaży pojazdów w serwisie pewnyprzebieg.pl. oraz na pośrednictwie w sprzedaży pojazdów między Użytkownikiem a użytkownikiem Internetu.

na rzecz użytkowników Internetu usług polegających na wyszukaniu pojazdu według kryteriów wskazanych przez użytkownika Internetu oraz umawianiu spotkań z Użytkownikiem celem dokonania oględzin Pojazdu oraz zawarcia umowy sprzedaży.

Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu pewnyprzebieg.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator — Marek Witkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Car&Finance w Poznaniu przy ulicy Bukowska 114d/12 wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Marek Witkowski pod numerem Nip 7811731103

Serwis pewnyprzebieg.pl albo Serwis – internetowy serwis pod nazwą pewnyprzebieg.pl prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej pewnyprzebieg.pl;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), pojazdu mechanicznego zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Pojazd — pojazd mechaniczny będący własnością Użytkownika, posiadający pełną dokumentację w zakresie………….. oferowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który może być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie aktywowała Ogłoszenie oraz która:

prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pojazdów samochodowych jako autoryzowany przez importera pojazdów mechanicznych, bądź ich producenta, przedsiębiorca lub spółka (Dealer) lub;

w ramach prowadzenia działalności gospodarczej jest stroną umowy leasingowej, która kupuje na własność przedmiot leasingu i oddaje tenże przedmiot na z góry ustalony czas w odpłatne użytkowanie innemu podmiotowi (Leasingodawca)

Użytkownik Internetu – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Regulamin – niniejszy regulamin;

Warunki korzystania z Serwisu

Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Pojazdu, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd użytkowników Internetu, w szczególności co do właściwości Pojazdu, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.

W treści Ogłoszenia ( w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Operator zastrzega, że przedmiotowe dane zawarte w treści Ogłoszenia mogą zostać usunięte przez Operatora.

Ogłoszenia są umieszczane w Serwisie przez Operatora na podstawie odrębnej umowy zawartej między Operatorem a Użytkownikiem,

Wraz z zawarciem umowy o której mowa w pkt. 3.5 i przekazaniem Operatorowi Ogłoszenia, Użytkownik upoważnia go do pośredniczenia w sprzedaży Pojazdu.

Jedno Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Pojazdu. Ten sam Pojazd w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.

Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu.

Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości Operatorowi zawierającej pytanie dotyczące oferowanego Pojazdu jak również wskazującej kryteria wyboru Pojazdu (takich jak marka, rok produkcji, przebieg). Równocześnie z wypełnieniem przez użytkownika Internetu formularza kontaktowego Użytkownik zostanie poinformowany o zainteresowaniu Pojazdem będącym przedmiotem oferty na wskazany przez niego adres e – mail.

Operator na podstawie wskazanych przez użytkownika Internetu w formularzu kontaktowym kryteriów dokona selekcji Ogłoszeń, a następnie na wskazany przez niego w formularzu kontaktowym adres e – mail prześle Ogłoszenia spełniające podane przez użytkownika Internetu kryteria.

Dla użytkownika Internetu, który za pomocą formularza kontaktowego zadeklaruje chęć nabycia Pojazdu od Użytkownika, Operator umówi spotkanie z Użytkownikiem celem dokonania oględzin Pojazdu oraz zawarcia umowy sprzedaży.

Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatna.

Ogłoszenie emitowane jest w Serwisie przez okres.........

Świadczenie na rzecz użytkowników Internetu usług określonych w pkt. 1.1.b. jest bezpłatne.

Operator chroni dane Użytkowników i użytkowników Internetu zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr …….do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

Zasady odpowiedzialności.

Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie pewnyprzebieg.pl nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem pkt. 3.4. Regulaminu oraz postanowień poniżej.

Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Pojazdami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Pojazdów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora, wprowadzające w błąd.

Operator nie odpowiada za:

brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,

działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,

Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik i użytkownik Internetu może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: ............. lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: ........... z dopiskiem „reklamacja pewnyprzebieg.pl”

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika lub użytkownika Internetu, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika lub użytkownika Internetu o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik lub użytkownik Internetu otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na wskazany przez niego adres e-mail.

Postanowienia końcowe

Regulamin dostępny jest w Serwisie pewnyprzebieg.pl. Na żądanie Użytkownika lub użytkownika Internetu Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu pewnyprzebieg.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu pewnyprzebieg.pl.

Dlaczego warto?

  • FAKTYCZNE PRZEBIEGI
  • GWARANCJA POCHODZENIA
  • BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI
  • FACHOWOŚĆ OBSŁUGI
  • BRAK UKRYTYCH WAD
  • SPRAWDZONA HISTORIA POJAZDU

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij